Kylpyankan vuokrasopimusehdot

Vuokrasopimusehdot:

 1. VUOKRA-AIKA

Vuokra-aika alkaa vuokrauksen kohteena olevan paljukärryn luovutushetkellä.

Vuokra-aika päättyy, kun laite on palautettu sovittuun paikkaan.

Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä, jos vuokraaja palauttaa laitteen ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä. Jos laitetta ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokranantajan kanssa, ilmoitetaan asia poliisille varkaustapauksena. Vuokra-ajan ylityksestä laskutamme kertakorvauksena 200€ sekä hinnastomme mukaisen täyden vuorokauden vuokran jokaiselta alkavalta ylitetyltä vuorokaudelta.

 1. VUOKRAEHDOT

Vuokraajan on noudatettava mukana seuraavia ohjeita. Muu kuin ohjeiden mukainen käyttö on kielletty.

Vuokraan sisältyvät normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset sekä vakuutus tässä vuokrasopimuksessa mainitulla omavastuulla.

Vuokraaja on itse vastuussa käytön aikaisesta turvallisuudesta ja ohjeiden noudattamisesta. Vuokranantaja ei ole vastuussa kylpytynnyrin käyttäjien turvallisuudesta. Tällä sopimuksella kaikki vastuu siirtyy täysimääräisenä vuokraajalle. Laitteesta mahdollisesti aiheutuvat ongelmat ovat kokonaan vuokraajan vastuulla.

Vuokraaja on vastuussa laitteelle aiheuttamistaan normaalista kulumisesta poikkeavista vaurioista omavastuun 1500 € saakka. Jos laitetta ei palauteta, vuokraaja sitoutuu maksamaan laitteen korvausarvon 3500 € täysimääräisenä. Vauriotapauksessa laitteen toimintakuntoon saattamiseksi tehtävästä työstä veloitetaan 80 €/h + kilometrikorvaus 1€/km. Vuokrauksen aikana hävinneet tai vaurioituneet laitteen varusteet veloitetaan vuokraajalta toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

 1. VUOKRAAJAN VELVOLLISUUDET JA VASTUU

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan laitteesta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan huolehtii sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään laitetta vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokraaja on velvollinen hoitamaan laitetta varusteineen huolellisesti niin, että ne ovat palautettaessa samassa kunnossa kuin luovutushetkellä normaalia kulumista lukuun ottamatta.

Kuljettajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään yhden vuoden ajokokemus. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.

Vuokrattua laitetta ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa. Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata laitetta kolmannelle henkilölle.

Mikäli laitteeseen tulee tekninen tai muu vika, on tästä ilmoitettava viipymättä vuokranantajalle. Vuokraaja voi myös palauttaa laitteen vikatapauksessa välittömästi vuokranantajalle, jolloin vuokrasopimus päättyy luovutushetkellä.

Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:

 • Korvaamaan laitteelle tai sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot
 • Korvaamaan laitteesta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet
 • Suorittamaan itse aiheuttamiensa vahinkojen aiheuttamalta seisonta-ajalta 60 euron vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 10 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.

Normaalia kulumista ei kuitenkaan pidetä vahinkona.

Vuokraaja on vastuussa omavastuusta riippumatta seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneista vahingoista kokonaisuudessaan:

 • Ylikuormaus
 • Ajaminen tyhjillä renkailla
 • Tupakanpolton, likaisten esineiden tai viiltojen aiheuttamat vahingot
 • Ajaminen laitteen ulkomitat huomioiden liian ahtaissa paikoissa
 • Ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen
 • Ajaminen jään päällä tai veden peittämällä tiellä tai muulla alueella
 • Vahingonteosta, jonka on aiheuttanut muu henkilö kuin vuokraaja
 • Pakkasen laitteen vesijärjestelmälle aiheuttamista vahingoista mikäli vahinko on aiheutunut huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä
 • Jos laitteelle tai vuokranantajalle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, laitteen käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai laitteen käyttämistä rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja muutoin oleellisesti rikkoo sopimusehtoja.

Vuokraaja vapautuu korvausvelvollisuudesta, jos vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingoista vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

Vuokraaja vastaa aina täysimääräisesti vuokra-aikana laitteen käyttämisestä aiheutuneista pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksuista, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksuista, ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta aiheutuneesta sakosta, tietullimaksusta sekä ruuhkamaksusta. Vuokrasopimuksen allekirjoituksellaan vuokraaja oikeuttaa vuokranantajan antamaan viranomaisille henkilötietonsa edellä todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi.

 1. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle laitteessa ilmenneestä virheestä tai siihen kohdistuneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille.

Rengasvaurion sattuessa vuokraaja on velvollinen korjauttamaan renkaan omalla kustannuksellaan. Jos rengasvaurio johtuu renkaan huonosta kunnosta, vuokranantaja vastaa kustannuksista.

Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokranantajalle. Syyllisyyden ollessa vähänkään epäselvä, on vuokraajan ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille tehdään aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingoissa vuokraajan on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokranantajalle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta. Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokranantajalle siitä syntyneestä vahingosta.

 1. VAHINKOJEN ILMOITUSVELVOLLISUUS

Ennen vuokrauksen alkua vuokraajan tulee tarkastaa laitteen mahdolliset viat ja puutteet ja kirjoittaa ne tähän sopimukseen. Muutoin vuokrauksen jälkeen havaitut viat ja puutteet katsotaan vuokrauksen aikana aiheutuneiksi. Vuokraaja on velvollinen tarkastamaan laitteen vuokrauksen päätyttyä ja ilmoittamaan vuokrauksen aikana aiheutuneista vaurioista välittömästi vuokranantajalle.

 1. VUOKRANANTAJAN VELVOLLISUUDET

Vuokranantaja vastaa, että vuokrattu laite on teknisesti luovutushetkellä siinä kunnossa, että sitä voidaan käyttää sopimuksessa tarkoitettuun toimintaan.

Vuokranantaja ei vastaa laitteen rikkoutumisen tai vian aiheuttamasta vahingoista vuokraajalle, vuokraajan omaisuudelle, liikennevälineille tai muille henkilöille kuin enintään vuokran määrään saakka. Tämä on voimassa myös mikäli laite ei ole vuokra-ajan alkaessa teknisesti siinä kunnossa, että se voidaan vuokrata asiakkaalle. Vuokranantaja ei vastaa siitä välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka rikkoutumisesta ja keskeytymisestä vuokraajalle saattaa aiheutua.

 1. VAKUUTUKSET

Vuokranantaja on vakuuttanut laitteen vahinkovakuutuksella, jossa omavastuu on 1500 euroa. Vuokraaja vastaa itse mahdollisista lisävakuutuksista. Vakuutus korvaa omavastuun mukaisesti laitteelle mahdollisesti aiheutuvat kolari- ja varkausvahingot. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa vuokraajan tai hänen seurueensa laitteelle aiheuttamia vaurioita. Näistä vaurioista vuokraaja on vastuussa niiden täydestä arvosta. Vakuutus ei korvaa väärinkäytöstä tai huolimattomuudesta aiheutuneita vahinkoja. Näistä vahingoista vuokraaja on vastuussa niiden täydestä arvosta.
 1. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Jos vuokraaja purkaa sopimuksen aikaisemmin tai viimeistään 31 vrk ennen vuokra-ajan alkua, on vuokranantaja velvollinen palauttamaan vuokranmaksun kokonaisuudessaan.

Jos vuokraaja purkaa sopimuksen 30 vrk ennen vuokra-ajan alkua tai tämän jälkeen, on vuokraaja velvollinen suorittamaan sovitun vuokran kokonaisuudessaan.

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokra-ajan kuluessa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti vuokrasopimusta tai näitä vuokrausehtoja tai että vuokraaja ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään laitetta asianmukaisesti. Jos laitteen käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokranantajan saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta ottaen kuitenkin huomioon sopimuksen mukaiset vuokraajan velvollisuudet ja vastuut. Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen, on vuokraaja velvollinen palauttamaan laitteen viivytyksettä vuokranantajalle. Mikäli sopimus puretaan vuokranantajan toimesta, ilman vuokraajasta aiheutuvaa syytä, on vuokraajalla oikeus saada takaisin kaikki varaus- ja vuokramaksut. Vuokranantajalla ei ole muita velvoitteita peruuntuneen vuokralle antamatta jättämisen vuoksi.

 1. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, vuokraaja voi saattaa asian kuluttaja- valituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava vuokranantajan kotipaikan käräjäoikeudessa.